Statut Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz.U. z 1989r nr.20 poz.104), innych ustaw obowiązujących w Polsce oraz na podstawie niniejszego statutu i uchwalonych regulaminów.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie jest samorządne i niezależne w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

 

§ 2

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz jest miasto Gdańsk.
 3. W realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami kraju.

 

§ 3

 

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działalności, jak również może prowadzić z nimi współpracę.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć z własnej inicjatywy fundacje i spółki prawa handlowego w celu realizacji własnych celów.

 

Rozdział II
Misja Stowarzyszenia

 

§ 4


Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, która ma wyrażać i reprezentować opinie zgromadzonych
w nim osób fizycznych w sprawie wszechstronnego rozwoju turystyki medycznej, w tym również dalszych przemian w ochronie zdrowia, które przyczynią się do rozwoju turystyki medycznej w Polsce.

Cel i zadania stowarzyszenia

 

§ 5


Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 

 1. Reprezentowanie interesów  zrzeszonych w Stowarzyszeniu osób fizycznych  wobec krajowych organów państwowych, samorządowych, społecznych, instytucji naukowych i gospodarczych, zagranicznych organów i instytucji,
 2. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
 3. Propagowanie nowoczesnej wiedzy medycznej i turystycznej,
 4. Integrowanie środowiska osób fizycznych i prawnych związanych z turystyką medyczną,
 5. Współdziałanie w ustalaniu programów rozwoju branży turystyczno-medycznej,
 6. Promowanie branży turystyczno-medycznej na rynkach międzynarodowych.

 

Stowarzyszenia realizuje zadania statutowe przez:

 

 1. Inicjowanie i współdziałanie w opracowywaniu programów rozwoju branży turystyczno - medycznej oraz jej  promocję,
 2. Kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi branży turystyczno-medycznej, promowanie nowych rozwiązań medycznych, turystycznych i organizacyjnych,
 3. Opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 4. Prowadzenie szkoleń, banku informacji oraz promowanie dobrych praktyk z zakresu turystyki-medycznej,
 5. Tworzenie warunków dla wzajemnego przekazywania doświadczeń i kreowania niezawisłych, profesjonalnych ocen i opinii dotyczących funkcjonowania, rozwoju branży turystyczno-medycznej w Polsce,
 6. Współpracę z organami administracji państwowej oraz organami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju turystyki medycznej
 7. Inspirowanie i opracowywanie, a także dokonywanie ocen merytorycznych projektów oraz nowelizacji obowiązujących przepisów, dokumentów normalizacyjnych, zasad i reguł mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów branży turystyczno-medycznej,
 8. Inspirowanie i rozwijanie współpracy z właściwymi jednostkami turystyczno-medycznymi w kraju i za granicą oraz organizowanie przepływu informacji turystyczno-medycznej dla członków Stowarzyszenia,
 9. Prowadzenie poradnictwa w zakresie techniki, ekonomii i zagadnień organizacyjno-prawnych, a także opracowywanie ekspertyz i analiz,
 10. Współdziałanie ze stowarzyszeniami  związanymi z turystyką  i medycyną,
 11. Współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi,
 12. Organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów naukowych o tematyce turystyczno-medycznej,
 13. Organizowanie konkursów i wystaw związanych z turystyką-medyczną,
 14. Organizowanie i uczestnictwo w międzynarodowych targach  z branży turystycznej i medycznej,
 15. Wydawanie certyfikatów, świadectw i zaświadczeń stosownie do umów, konwencji międzynarodowych, zwyczajów handlowych i obowiązujących przepisów prawa,
 16. Wdrażanie i prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sporach gospodarczych, których stronami są członkowie Stowarzyszenia,

 

§ 6

 

 1. Dla realizacji swojej misji i celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, sposób nabywania i utrata członkostwa, prawa i obowiązki członków
Członkostwo

 

§ 7

    

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

 1. założycieli
 2. zwyczajnych
 3. wspierających
 4. honorowych

 

§ 8

 

 1. Członkiem założycielem jest osoba fizyczna będący sygnatariuszem aktu powołania Stowarzyszenia.
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne.
 3. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne:

 

                             a.     mające  siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

                             b.     akceptujące jego statutowe cele.

 

§ 9

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc organizacyjną, finansowa lub rzeczową.
 2.  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.

 

Nabywanie i utrata członkostwa

 

§ 10

 

1.    Nabycie praw członka wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby prawnej.

2.     Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać              :

a.     deklaracja uprawnionego organu o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

b.     dokumenty stwierdzające odpowiednią rejestrację osoby prawnej.

 3.     Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd  zwykłą większością głosów na pisemny    wniosek zainteresowanej osoby fizycznej                                          

 4.     Nadanie członkostwa honorowego następuje przez Walne Zebraniem na wniosek Zarządu.

 

§ 11

 

1.     Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia - dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań
 • wykluczenia w przypadkach:

a.     utraty osobowości prawnej.

b.     z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

c.     działania na szkodę Stowarzyszenia.

2.     Wykluczenie wymaga każdorazowo uchwały zarządu, a w przypadku lit. c - uchwały Walnego Zebrania.

3.     Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny, wskazując na prawo wniesienie odwołania od uchwały Walnego Zebrania lub do sądu powszechnego w terminie 7 dni od daty doręczenie stosownej uchwały.

4.     Ustanie członkostwa powoduje utratę wszelkich praw do działalności w Związku a także do jego majątku.

 

Prawa i obowiązki

 

§ 12


Członek założyciel i członek zwyczajny ma prawo do:

 • udziału we władzach Stowarzyszenia.
 • udziału we wszelkich imprezach, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia.
 • korzystania z urządzeń, materiałów, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd.
 • zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały zarządu o skreśleniu z listy członków.

 

§ 13


Członek założyciel i członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 4. terminowego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszenia.

 

 

§ 14

 

 1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa  takie same jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru i uzupełnienia oraz ich kompetencje

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 15


Władzami Stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 

Tryb wyboru i uzupełniania władz

 

§ 16

 

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2.  Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy plus jeden. ilości członków
 3.  Wybór władz następuje spośród członków, jeśli Walne Zgromadzenie  Członków w drodze uchwały nie postanowi inaczej.

 

§ 17

 

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez organ uprawniony do wyboru.
 2. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 3. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy a skład ilościowy organu jest wystarczający do działania - zgodnie z niniejszym statutem.

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

§ 18


Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§ 19

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje raz na  rok  zarząd.
 2. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków z podaniem projektu porządku obrad, terminu i miejsca zebrania Zarząd podaje wszystkim członkom co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania,
 3. Do prawomocności uchwał zebrania wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków plus jeden.
 4.  W razie niestawienia się w wyznaczonym czasie wymaganej ilości członków, przewodniczący obradom wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków pół godziny później. Uchwały tegoż zebrania bez względu na liczbę obecnych są prawomocne.

 

§ 20

 

 1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 2. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący, wybrany większością głosów.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, o ile zebranie nie zadecyduje inaczej.

 

§ 21

 

1.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd w następujących przypadkach:

a.     o ile uzna to za konieczne.

b.     na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków, z podaniem powodu i sprawy.

2.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 22


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
 2. uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia
 3. określenie zasad wyboru i ilości osób wchodzących w skład zarządu
 4. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia
 5. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał zarządu
 6. podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka w przypadku określony w § 11 pkt. 1 ust. 2,
 7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego
 8. zatwierdzanie sprawozdań finansowych władz Stowarzyszenia
 9. uchwalanie budżetu na rok obrachunkowy
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg, zwolnień od tych składek i świadczeń
 11. udzielanie pełnomocnictw zarządowi w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych i pożyczek
 12. odejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia
 13. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
 14. podejmowanie uchwał i przystąpieniu do innych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń
 15.  podejmowanie uchwał o powołaniu innych osób prawnych do realizacji celów statutowych
 16. powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw
 17. ustanawianie odznak, insygniów, tytułów i odznaczeń oraz zasad ich nadawania
 18. podejmowanie uchwał o powołaniu jednostek organizacyjnych
 19. zalecanie Komisji rewizyjnej kontroli problemowych w zakresie innym niż określone przez statut
 20. uchwalanie zmian statutu i podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

Zarząd

 

§ 23

 

1.     Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz

2.     Zarząd składa się z:

o  Prezesa 

o  1-3 członków

3.     Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb

4.     Wniosek o odwołanie członków zarządu musi być zgłoszony i podpisany, przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków

5.     Uchwała o odwołaniu członków zarządu zapada większością 2/3 ogólnej liczby członków

6.     Odwołanie Prezesa jest skuteczne, jeżeli na tym samym zebraniu zostanie powołany jego następca.

 

§ 24

 

1.     Posiedzenie zarządu zwołuje Prezes.

2.     Uchwały zarządu zapadają większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków zarządu.

3.     W razie równości głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi.

 

§ 25


Obowiązkiem zarządu jest prowadzenie spraw Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego majątkiem z należytą starannością, wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez władze Stowarzyszenia.

1.     Prezes kieruje pracami zarządu.

2.     Wyboru prezesa dokonuje się w pierwszej kolejności.

3.     Prezes ma prawo zgłaszania pozostałych członków zarządu oraz występować z wnioskiem o ich odwołanie.

4.     Prezes wykonuje funkcję pracodawcy w stosunku do dyrektora biura i kierowników jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, jeśli takie zostaną powołane.

 

§ 26


Do kompetencji zarządu należy:

1.     Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenie Członków.

2.     Realizacja celów i misji Stowarzyszenia zgodnie ze statutowym sposobem ich realizacji.

3.     Realizacja uchwał Walnego Zebrania w sprawie rozporządzania majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia.

4.     Wybór członków reprezentujących Stowarzyszenie w innych stowarzyszeniach, fundacjach i spółkach.

       5.      Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz w ustalonym trybie Nadzwyczajnego Członków Walnego   

              Zebrania , a także ustalanie terminu i miejsca ich odbycia.

6.     Przyjmowanie nowych członków na zasadach określonych w § 10.

7.     Wykluczanie członków na podstawie § 11 statutu.

8.     Przygotowywanie projektów regulaminów funkcjonowania zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9.     Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

10.  Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o wysokości składki rocznej.

11.  Powoływania zespołów roboczych i komisji do określonych zadań.

12.  Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie członkostwa honorowego.

13.  Udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia i załatwiania określonych spraw w szczególności do:

o  kierowania pracami organizacyjnymi, administracyjnymi i finansowymi.

o  przygotowania projektu i realizacji przyjętego budżetu Stowarzyszenia.

o  sprawowania zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej finansującej działalność Stowarzyszenia.

 

§ 27


Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, podpisywania umów
i zobowiązań w jego imieniu oraz reprezentowania na zewnątrz uprawniony jest Prezes samodzielnie.

 

 

§ 28

 

1.     Komisja Rewizyjna jest jedyną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.     Komisja składa się z 4 członków wybranych wyłącznie spośród członków przez Walne Zgromadzenie Członków.

3.     Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

 

§ 29


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.     kontrolowanie działalności Zarządu,

b.    kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia,

c.     kontrola stanu majątkowego,

d.     opiniowanie sprawozdania finansowego przed corocznym Walnym Zebraniem Członków ,

e.     występowania z wnioskami do zarządu w sprawach będących przedmiotem kontroli,

f.      przygotowywanie projektu regulaminu pracy komisji walnemu Zebraniu,

g.    prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

h.   składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

i.    składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

j.    składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§ 30


Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków komisji

Rozdział V
Majątek i fundusze

 

§ 31

 

1.     Majątek Stowarzyszenia stanowią :

o  fundusze

o  ruchomości

o  nieruchomości

2.     Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych.

3.     Źródłami powstawania majątku są:

o  składki członkowskie i inne świadczenia

o  dochody z majątku

o  dotacje

o  dochody z działalności gospodarczej

o  odsetki bankowe

 

 

§ 32

 

1.     Wysokość składki ustalana jest raz w roku przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.     Składki powinny być opłacane co rok.

 

§ 33


Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 34

 

1.     Zmiany w Statucie wymagają podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia popartej przez 2/3 ogólnej liczby członków.

2.     Projekt zmian w statucie powinien być dostarczony członkom najpóźniej na 21 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 35

 

1.     Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków popartej, przez co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.

2.     Pozostały po potrąceniu zobowiązań i kosztów majątek należy przekazać na cel charytatywny.